Results
Home ≫ Results(2017) ≫ Direct Entry

SUMMER PROGRAM

CANADA'S ROYAL WINNIPEG BALLET SCHOOL

Endo/Yuma Onomata/Urara
Kinoshita/Noi Horiike/Mio
Hasegawa/Hana  

THE AILEY SCHOOL

Nakajima/Nanaho Yamauchi/Rino
Maeda/Nami Suzuki/Chisato
Inoue/Rui Wierman/Shelby
Yoshimoto/Yukino Noguromi/Mayume
Kusakabe/Eri  
Copyright © JAPAN GRAND PRIX. All rights reserved.