Results
Home ≫ Results(2017) ≫ Contemporary

Results(2017):Contemporary B

Rank Name
1 Nakajima/Yo
2-1 Nakayama/Ryo
2-2 Oiwa/Shie
3-1 Chiba/Yukino
3-2 Suzuki/Neiro
3-3 Shimada/Nanoka
4-1 Nawata/Karen
4-2 Matsumura/Mana
4-3 Haruyama/Nao
4-4 Akimoto/Minami

Results(2017):Contemporary A

Rank Name
1 Oiwa/Kinui
2-1 Nagase/Momoka
2-2 Hagiwara/Yuki
3-1 Horikawa/Nana
3-2 Mikutsu/Nana
3-3 Maeda/Nami
Copyright © JAPAN GRAND PRIX. All rights reserved.